Mobirise Web Site MakereRZET STEEL s.r.o.

Zajišťujeme komplexní činnost ve strojírenství a průmyslu. Provádíme CNC obrábění, 3D měření, dělení materiálů. Naše výrobky nejvyšší kvality a schopnost dodávat včas jsou základem pro úspěšný rozvoj společnosti.


eRZET STEEL s.r.o.

je soukromá firma sídlící v Počeradech, jejíž součástí jsou výrobní haly s obráběcími centry. Naše firma nabízí zákazníkům z celé ČR a zahraničí výrobky z železných i neželezných materiálů dle konkrétních požadavků. Nově nabízíme i přesné 3D měření. V květnu 2017 jsme obdrželi certifikát kvality ISO 9001.


Obráběcí centrum eRZET STEEL s.r.o.

Počerady 61, 440 01 Výškov

IČ: 27336328, DIČ: CZ27336328

POLITIKA KVALITY 


Vedení společnosti eRZET STEEL s.r.o. vědomé si odpovědnosti vůči svým obchodním partnerům, zaměstnancům a regionu ve kterém realizujeme své činnosti vyhlašuje tuto politiku kvality k zajištění a udržení standardu naší činnosti, v souladu s principy trvalého zlepšování systému managementu s cílem podporovat v praxi tyto základní zásady:

• Poznávat a analyzovat současné i budoucí potřeby a očekávání zákazníků a dodávat vždy výrobky a služby špičkové technické úrovně, které vedle požadavků zákazníka splňuji požadavky s platnou legislativou a závaznými předpisy.

• Hodnotit způsobilost externích poskytovatelů a vytvářet vzájemně prospěšné obchodní vztahy.

• Vytvářet pracovní prostředí, které pozitivně ovlivňuje plnění a požadavky kvality a dosahovat efektivního řízení procesů neustálým zlepšováním úrovně QSM a plnění cílů kvality.

• Využívat znalosti, schopnosti a dovednosti zaměstnanců, rozvíjet jejich odbornou způsobilost, hodnotit jejich výkonnost a uznávat osobní přístup a přínos zaměstnanců.


I. Vedení společnosti eRZET STEEL s.r.o. přijímá v této politice princip týmové spolupráce na třech úrovních řízení a zavazuje se:

• Vytvářet příznivé prostředí pro neustálý rozvoj QSM.

• V souladu se strategii společnosti vydávat cíle kvality a programy pro jejich plnění, pravidelně je vyhodnocovat a přijímat účinná opatření k jejich plnění.

• Pravidelně přezkoumávat rizika a příležitosti s ohledem na kontext společnosti, její interní a externí aspekty s porozuměním potřebám a očekáváním zainteresovaných stran.

• Provádět pravidelné vyhodnocování funkčností a efektivnosti QSM s přijímáním účinných opatření k neustálému zlepšování.

• Zajišťovat dostatek zdrojů na krytí oprávněných požadavků nutných pro rozvoj QSM a pro zajištění stanovených cílů.

• Vytvářet podmínky a trvale dbát o zvyšování úrovně znalosti a povědomí pracovníků o zásadách QSM


II. Vedení společnosti eRZET STEEL s.r.o. zavazuje zodpovědné vedoucí (garanty jednotlivých procesů) k odpovědnosti za:

• Stanovení, realizaci a pravidelné vyhodnocování vlastních úkolů a programů pro zajištění stanovených cílů kvality.

• Efektivnost řízení a monitorování svých procesů v souladu s pravidly stanovenými v QSM a v souladu se stanovenými cíli společnosti.

• Optimální stanovení pravidel a postupů pro jimi řízené procesy tak, aby byl zaručen soulad činností i výsledného produktu s platnou legislativou a závaznými technickými předpisy.

• Pravidelné vyhodnocování účinnosti a efektivnosti jimi řízených procesů s důrazem na kvalitu produktu.

• Týmovou spolupráci při neustálém zlepšování jimi řízených procesů.


III. Vedení společnosti eRZET STEEL s.r.o. požaduje od všech svých zaměstnanců:

• Přijetí pravidel, zásad a postupů QSM při plnění všech svých pracovních činností.

• Odpovědné dodržování pravidel stanovených řídící dokumentací QSM a technickou dokumentací platnou pro realizovaný produkt.

• Přijetí osobní odpovědnosti za kvalitu při výkonu přidělených pracovních činností.V Počeradech, dne 30.1.2020


Roman Zahradníček

Jednatel společnosti eRZET STEEL s.r.o

KONTAKTUJTE  NÁS 

Děkujeme za váš dotaz